Ti si po prvi put na Austrijskom institutu, a već si učio/la nemački? Ili pak želiš da saznaš koji kurs bi bio pravi kurs za tebe? Onda uradi naš ulazni test koji je besplatan.

na test plasmana

Zaštita Podataka

Austrijski institut d.o.o., Garnisongasse 3/9, 1090 Wien („Austrijski institut“ ili Mi“) je kao pokretač vebstranice „www.oesterreichinstitut.com“ („vebsajt“) odgovorna instanca za lične podatke korisnika („Vi“) vebstranice u smislu osnovnog propisa Evropske Unije o zaštiti podataka (DGSVO).

Izjava o zaštiti podataka i izjava o saglasnosti Austrijskog instituta d.o.o.

KORIŠĆENJE VEBSTRANICE

Vi možete da posetite našu vebstranicu i da koristite neke od naših internet ponuda, a da pritom ne ostavljate svoje lične podatke. Pri svakom pokretanju jedne vebstranice vebserver memoriše samo automatski pristupne podatke u takozvane logfajlove servera koje Vaš pretraživač automatski prenosi, kao npr. ime zahtevane datoteke, poslednja posećena vebstranica, datum i vreme pokretanja, korišćeni pretraživač, preneta količina podataka, IP adresa, zatraženi provajder i td. U okviru obrade u našem nalogu treći ponuđivač nam vrši usluge hostinga i prikazivanja vebstranice. Naš kooperacioni partner ima sedište u jednoj od zemalja Evropske Unije ili Evropskog privrednog prostora.

Mi koristimo Content Delivery Network („CDN“), pri čemu se vebstranica isporučuje preko vebservera jednog CDN-ponuđivača, koji je u okviru izvršenja naloga anagažovan za nas. I na vebserverima ponuđivača se u skladu sa tim prikupljaju pristupni podaci.

Svi pristupni podaci se čuvaju na period od 7 dana. Ovi podaci se analiziraju isključivo kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje vebstranice i analiza grešaka. Angažman CDN-ponuđivača, kao i malopre opisani postupak, služe očuvanju naših opravdanih interesa da se naša ponuda prikaže na korektan način, a  shodno članu 6 paragraf 1 1 lit. f DSGVO.


PRIKUPLJANJE PODATAKA I KORIŠĆENJE PODATAKA ZARAD IZVRŠENJA UGOVORA

Mi dolazimo do ličnih podataka kada nam Vi iste dajete pri uspostavljanju kontakta sa nama (npr. kontakt formular ili mejl), prilikom registracije za korisnički nalog ili u okviru rezervacije, npr. kada rezervišete kurs ili ispit. Koji podaci se u konkretnom slučaju prikupljaju, a koji su obavezni a koji fakultativni, vidljivo je na dotičnom formularima za unos.

Mi prikupljamo i obrađujemo podatke koje ste nam Vi dali u ovim slučajevima kako bismo sproveli dotični ugovor, npr. za sprovođenje ulaznog testiranja imajući u vidu pohađanje kurseva jezika ili jednog kursa jezika nakon kog se organizuje polaganje, kao i za obradu Vaših upita shodno članu 6 paragraf 1 lit. b DSGVO. Ukoliko ste se Vi u ovom okviru izričito dali saglasnost za obradu posebnih kategorija podataka shodno članu 9 pasus 2 lit. a DSGVO,  prikupljamo Vaše podatke o zdravstvenom stanju (npr. alergije) u svrhu koja je Vama prilikom davanja saglasnosti navedena. 

Nakon potpunog realizovanja dotičnog ugovora ili gašenja Vašeg korisničkog naloga Vaši podaci neće biti dostupni za dalju obradu i nakon isteka roka koji za zakonom predviđen za čuvanje podataka oni se brišu. Ukoliko zakonom definisani rokovi za pojedine podatke ne važe, oni se odmah po izvršenju dotičnog ugovora brišu. Nešto drugo važi samo ako ste dali izričitu saglasnost za dalje korišćenje Vaših podataka i mi zadržimo pravo za dalje korišćenje podataka koje je zakonom dozvoljeno i o čemu mi Vas obaveštavamo.

Prosleđivanje podataka zarad izvršenja ugovora

U okviru rezervacije kursa ili ispita Vaši lični podaci se obrađuju u našem menadžment softveru za kurseve jezika kom drugi Austrijski instituti principijelno imaju pristup. Ovo se vrši zarad izvršenja ugovora, a u skladu sa t. 6 paragraf 1 lit. b DSGVO, kao i zarad realizovanja naših opravdanih interesa da prilikom rezervisanja kurseva dobijemo validne podatke shodno članu 6 paragraf. 1 lit. f DSGVO. Ukoliko se imajući ovo u vidu dešava obrada ličnih podataka u zemljama van Evropske Unije ili van Evropskog privrednog prostora, mi smo sa dotičnim Austrijskim institutima sklopili klauzule o zaštiti podataka ličnosti sastavljene u skladu sa standardima Evropske Unije kao adekvatnu garanciju u smislu člana 46 paragraf 2 lit. c DSGVO zarad zaštite podataka.

Zarad izvršenja ugovora prilikom poručivanja materijala za učenje prosleđujemo Vaše podatke preduzeću koje za nas vrši isporuku, a ukoliko je za isporuku robe ili izvršenje poručene usluge to neophodno.

U ovom slučaju morate se u procesu poručivanja prijaviti sa svojim pristupnim podacima kod dotičnog ponuđivača usluge plaćanja. U tom slučaju validna je izjava o zaštiti podataka dotičnog ponuđivača usluge plaćanja. Pri rezervacijama u našem vebšopu podaci za plaćanje koje ste Vi uneli idu direktno ponuđivaču usluge plaćanja. Mi ni u jednom trenutku nemamo pristup ovim podacima.

Ukoliko ponuđivač usluge plaćanja Vaše lične podatke u svrhu izvršenja plaćanja npr. pri izvršenju plaćanja kreditnom karticom, kao odgovorni u smislu člana 4 paragraf. 7 DSGVO obrađuje, stavljamo Vam na raspolaganje informacije koje ponuđivač usluge plaćanja  shodno članu 13, 14 DSGVO mora da navede.

U okviru sprovođenja naših ugovora sa Vama, npr. o sprovođenju kurseva jezika, mi Vaše podatke delimično prosleđujemo kooperacionim partnerima koji iste po našem nalogu i u okviru postojećeg ugovora između Austrijskog instituta i dotičnog ponuđivača usluge, obrađuju. Takav ponuđivač usluge može biti npr. ponuđivač softvera kog angažuje Austrijski institut u svrhu realizacije ugovora.


REGISTRACIJA

Kada ostavljate komentare ili doprinose, kada razmenjujete iskustva sa drugim korisnicima, učestvujete na online kursevima, koristite platforme za učenje, kupujete proizvode iz online šopa, iznajmljujete digitalne medije, rezervišete kurseve i ispite ili hoćete da koristite našu online usluge za prezencijalne biblioteke (pretraga knjiga i rezervisanje knjiga, produžavanje i td.) registracija i otvaranje korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta se neophodni.  Za registraciju obrađujemo Vaše podatke sa kojim ste se prijavili (E-Mail-adresa i pasvord) , sa kojima imate pristup personalizovanim ponudama Austrijskog instituta, Vaše date saglasnosti, kao i Vašu zemlju i preferirani jezik.

Podaci o Vašoj ličnosti i sadržaji koje ste Vi kreirali

Kao obavezni podaci u okviru kreiranja korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta predviđeni su samo oni podaci bez kojih naše ponude ne možemo da realizujemo ili koji su nam potrebni zbog ugovornog odnosa koji imamo sa Vama.

Mi prikupljamo i obrađujemo podatke koje ste nam saopštili u okviru izvršenja ugovora ovog ugovora o korišćenju shodno članu 6 paragraf 1 lit. b DSGVO

 • Za proveravanje vašeg zahteva za kreiranja korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta
 • Za izvrešnje besplatnih usluga na kojima Vi učestvujete (blogovi, forumi, funkcija komentarisanja, samoprezentacija, zajednice, četovi itd.)
 • Za ispunjenje naših obaveza iz ugovora koje imamo sa Vama (nuđenje online-kurseva, nuđenje platforme za učenje i digitalnih medija u okviru iznajmljivanja, i ponude o proizvodima iz veb šopa, kao i sprovođenja kurseva i ispita, ugovora o iznajmljivanju za biblioteke).
 • Vi možete svojom voljom da date dalje podatke o svojoj ličnosti kao i da podesite sadržaje (takozvani user generated content), npr. svoju sliku, tekstove u formi blogova, diskusija itd. Koji podaci su u pojedinačnom slučaju potrebni, a koji od njih su obavezni, a koji fakultativni, vidljivo je iz dotičnih formualara.
Personalizovani marketing

U marketinške svrhe koristimo podatke koje ste naveli u svom korisničkom nalogu kako bismo našu vebstranicu i internet ponude uskladili sa Vašim željama npr. jedna lična startna stranica i profilni prostor u kom Vam predstavljamo ponude koje Vam odgovaraju. Ovo služi kako bismo zaštitli svoje opravdane interese da na optimalan način na tržištu nudimo svoje usluge shodno članu 6 paragraf 1 lit. f DSGVO. Ukoliko je za to potrebna izričita saglasnost (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada podataka se vrši isključivo na osnovu člana 6 paragraf 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva.

Objavljivanje podataka

Vaši podaci koje ostavljate tokom korišćenja korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta samo delimično su vidljivi drugim korisnicima. Oni obuhvataju npr. Vaše ime odn. korisničko ime, Vaše doprinose uključujići datum izrade i vreme, Vaša članstva u grupama, Vaše liste učenja, Vaše datoteke, Vaš online status, Vaše ocene, trajanje Vašeg članstva, Vaš pol. Objavljivanje podataka je shodno članu 6 paragrafu 1 lit. b DSGVO neophodno, kako bismo Vama ugovorom definisane funkcije naše platforme stavili na raspolaganje.

 

administratori

profesori

drugi korisnici

Ime

Prezime

Pol

Ime pod kojim ste se prijavili

E-Mail-adresa

Broj telefona

Adresa

Datum rođenja

Mesto rođenja

Zemlja rođenja

Nacionalnost

Profilna slika

Aktivnosti u grupi

Članstvo u grupama

✓ = vidljivo

✕ = nije vidljivo

Razmena podataka između menadžment softvera za obradu kurseva jezika i Vašeg korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta

Kako bi naš menadžment softver za kurseve i ispite imao uvid u informacije i rezultate u Vašem korisničkom nalogu na stranici Austrijskog instituta, dolazi do razmene podataka  (takozvani Pairing) između našeg menadžment softvera za kurseve i ispite i Vašeg korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta. Ovo služi shodno članu 6 paragraf 1 lit. b DSGVO zaštiti naših opravdanih interesa da povežemo zapise kako bismo Vama obezbedili jedinstvenu obradu osnovnih podataka i pregled svih rezervisanih kurseva i ispita na našoj vebstranici.

E-Learning

Za korišćenje usluge E-Learning kao i online kurseva koriste se alati preduzeća  Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Blvd Suite 600, San Jose, CA 95113, USA), kao i moodle-a.

Pri učestvovanju na jednom online kursu korišćenje zooma je preduslov. Ukaze o zaštiti podataka ovog preduzeća možete naći ovde: https://explore.zoom.us/de/privacy/

Pri korišćenju platforme za učenje Moodle prikupljamo one podatke o ličnosti koje je Vaš pretraživač preneo našem serveru i koji su tehnički neophodni kako bi se Vama prikazala platforma za učenje moodle i kako bi Vam se zagrantovala stabilnost i sigurnost (pravni osnov je pri tom član 6 paragraf 1 lit. f DSGVO):

 • Datum i vreme upita
 • IP-adresa
 • Razlika u vremenskoj zoni u odnosu na glavno vreme Greenwich Mean Time (GMT)
 • Sadržaj zahteva (pristupna adresa konkretne moodle strane)
 • Pristupni status / HTTP-statusni kod
 • Obim prenetih podataka (u bajtima)
 • „Referer“-adresa, ukoliko postoji
 • Tip pretraživača
 • Operacioni sistem i njegov površinski softver
 • Jezik i verzija softvera pretraživača

Memorisanje ovde navedenih podataka se odvija u takozvanim server-logfajlovima kako bi se obezbedila funkcionalnost platforme za učenje moodle i mimo toga služi za optimizaciju platforme za učenje moodle i za obezbeđivanje sigurnosti naših informaciono tehničkih sistema.  Server-logfajlovi se gase nakon 52 dana. Obrada podataka za stavljanje na raspolaganje platforme za učenje moodle i memorisanje u server logfajlovima je za funkcionisanje platforme za učenje moodle neophodno. Za korisnika ne postoji mogućnost prigovora.

Dodatno uz gore navedene podatke prilikom logovanja u moodle platformu za učenje memoriše se kolačić za sesiju na Vašem računaru (pravna osnova za korišćenje je član  6 paragraf1 lit. f DSGVO). Pod kolačićem podrazumeva se jedna tekstualna datoteka koja se prilikom Vaše posete moodle platformi pravi i čuva na Vašem računaru. Prilikom navigacije u okviru Moodle platforme za učenje primljeni kolačić sa pretraživača vebstranice se vraća ponovo serveru. Na taj način server može ponovo da Vas prepozna i da Vam ponudi personalizovane sadržaje moodle-a.  Kolačići za sesiju se nakon što se izlogujete iz moodle-a ili po završetku korišćenja pretraživača automatski brišu.

Sa kolačićima nije moguće da pokrenete programe ili da prenesete viruse na kompjuter. Principijelno možete da ograničite korišćenje kolačića na Vašoj moodle platformi preko podešavanja u svom pretraživaču ili da ih deaktivirate. Pomoćna funkcija pretraživača Vam za to nudi uputstvo. Molimo Vas da obratite pažnju da se nakon deaktiviranja kolačića može desiti da nećete moći da koristite platformu za učenje moodle. 

Platforma za učenje Moodle koristi  JavaScript funkcije. Korišćenje platforme za učenje Moodle sa deaktiviranim JavaScript-om nije moguće, ne podržava se i može izazvati neočekivane greške u funkcionisanju ili prikazivanju.  

Kako bismo zaštitili sigurnost podataka pri prenošenju, koristimo postupke dešifrovanja u skladu sa aktuelnim stanovištem tehnike preko HTTPS-a (npr. TLS).

Gašenje

U okviru rezervacije na vebšopu postavljeni korisnički nalog ostaje trajno, ukoliko ne zatražite da se on ugasi. Gašenje Vašeg korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta i tamo ostavljenih podataka može da se obavi u svakom trenutku i može da usledi u vidu poruke na dole opisani kontakt.


GOOGLE ALATI

Google reCAPTCHA

U svrhu zaštite od zloupotrebe naših vebformulara, kao i od spama, koristimo u okviru nekih formulara na našoj vebstranici servis Google reCAPTCHA. Proveravanjem ručnih unosa ova usluga sprečava da automatizovani softver (takozvani bots) sprovede zloupotrebu na vebstranici. Ovo služi shodno članu 6 paragrafu 1 lit. f DSGVO zaštiti naših opravdanih interesa da zaštitimo našu vebstranicu od zloupotrebe i da omogućimo nesmetani prikaz našeg online nastupa. 

Google reCAPTCHA je ponuda Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ukoliko se informacije na server Google-a u SAD-u prenose i tamo čuvaju, mi smo ugovorili sa GOOGLE LLC standardne klauzule o zaštititi podataka, koje su u ovu svrhu odobrene od strane Evropske Komisije, a kako bismo obezbedili primeren nivo zaštite podataka prilikom prenosa Vaših podataka u treću zemlju. Vi možete na zahtev da dobijete kopiju ovog ugovora od nas. U tom slučaju Vas molimo da se obratite na dole navedeni kontakt.

Google reCAPTCHA koristi u okviru proveravanja metode koje omogućavaju analizu korišćenja vebstranice od Vaše strane, i to uz pomoć koda koji je umetnut u vebstranicu, jednog  takozvanog  JavaScript-a, kao npr. kolačiće. Automatski dobijene informacije o Vašem korišćenju ove vebstranice, uključujući vašu IP adresu, po pravilu se šalju serveru Google-a u SAD-u i tamo se čuvaju. I drugi od strane Google-a u Vašem pretraživaču memorisani kolačići se ocenjuju od strane Google reCAPTCHA.

Iščitavanje ili memorisanje podataka o ličnosti iz polja za unos dotičnih formulara se ne odvija. Dalje informacije o politici zaštite ličnosti Google-a naći ćete na www.google.com/policies/privacy/.

Vi možete sprečiti da JavaScript odnosno kolačić obradi Vaše lične podatke koji se odnose na korišćenje vebstranice (uključujući IP adresu), tako što ćete u svojim podešavanjima pretraživača zabraniti izvođenje JavaScrip-a odnosno korišćenje kolačića. Molimo Vas da obratite pažnju da ovo može da ograniči funkcionalnost naše veb ponude za Vaše korišćenje.

Google Maps

Na našoj vebstranici koristimo Google mape kako bismo predstavili vizuelno geografske informacije. Memorisanje Google-Map-kolačića i korišćenje ovog alata za analizu odvija se nakon odgovarajuće saglasnosti i obrada je moguća isključivo na osnovu člana 6 paragrafa 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva.

Vi možete da memorisanje kolačića sprečite odgovarajućim podešavanjima u softveru pretraživača; mi pak upućujemo na to da u tom slučaju nećete moći da koristite sve fukcionalnosti ove vebstranice u punom obimu. Shodno uslovima za korišćenje Google-a (stanje: 31.03.2020) Google Maps uslugu nudi  Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) kada ste sa svojim uobičajenim boravištem u Evropskom privrednom prostoru ili u Švajcarskoj. Ako svoje uobičajeno boravište imate u nekoj drugoj zemlji, Vama uslugu Google Maps umesto toga stavlja na raspolaganje Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Dalje informacije o politici zaštite podataka ličnosti od strane Google-a kao i mogućnosti podešavanja naći ćete na https://policies.google.com/privacy.   


PRIKUPLJANJE PODATAKA I KORIŠĆENJE ZA MARKETINŠKE SVRHE

Poštansko reklamiranje

Mi zadržavamo pravo da koristimo Vaše ime i prezime i adresu za sopstvene svrhe reklamiranja npr. da Vam pošaljemo interesantne ponude i informacije o našim proizvodima poštom. Ovo služi zaštiti naših opravdanih interesa da se na pravi način obratimo mušterijama shodno članu 6 paragraf 1 lit. f der DSGVO. Vi možete u svakom trenutku da uložite prigovor na čuvanje i korišćenje Vaših podataka u ove svrhe slanjem mejla na office@oei.org .

 E-Mail-Newsletter

Slanje newslettera se odvija preko eksternog ponuđvača usluge „Mailchimp“. Kada se prijavite za newsletter, koristimo u tu svrhu neophodne ili posebno od Vaše strane saopštene podatke, kako bismo Vam redovno slali E-Mail-Newsletter za koji ste se prijavili. Slanje newsletter-a se dešava nakon izričito date saglasnosti shodno članu 6 paragrafu 1 lit. a DSGVO. Iz sigurnosnih razloga mi pri tom koristimo takozvani Double Opt-In-postupak: Mi Vam šaljemo mejlom newsletter tek nakon što ste prethodno potvrdili svoju prijavu za newsletter. U tu svrhu Vam šaljemo mejl za potvrdu prijave za newsletter-a preko u njemu sadržanog linka. Na taj način želimo da osiguramo da se samo Vi kao vlasnik navedene E-Mail-adrese možete prijaviti za newsletter.    

Za slanje E-Mail-Newslettera pod korišćenjem ponuđivača usluge „Mailchimp“ važi dodatno sledeće:

Slanje newslettera se odvija pomoću ponuđivača usluge slanja „Mailchimp“, jedne platforme za slanje newslettera američkog ponuđivača Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SAD. Odredbe o zaštiti podataka ličnosti ponuđivača usluge slanja možete pogledati ovde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Ponuđivač usluge slanja newsletter-a se angažuje na osnovu naših opravdanih interesa shodno članu 6 patagraf 1 lit. f. DSGVO i ugovora o obradi naloga shodno članu  28 paragraf 1 DSGVO. Ponuđivač usluge slanja newslettera može da koristi podatke primaoca u pseudonimnoj formi znači bez svrstavanja korisniku, za optimizaciju ili poboljšanje sopstvenih usluga, npr. za tehničku optimizaciju slanja ili prikazivanja newslettera ili u statističke svrhe.
Ponuđivač usluge slanja newslettera ne koristi podatke primaoca newsletter-a kako bi primaoce kontaktirao ili kako bi njihove podatke prosledio trećim licima.  Newsletter sadrže takozvani „web-beacon“ tj. datoteku veličine piksela koja se preuzima sa njegovog servera  prilikom pokretanja newsletter-a od strane našeg servera odn. ukoliko mi angažujemo izvršioca za slanje newsletter-a. U okviru ovog preuzimanja najpre se prikupljaju tehničke informacije, kao npr. informacije o pretraživaču i Vašem sistemu, kao i Vaša IP-adresa i trenutak preuzimanja.

Ove informacije se koriste za tehničko poboljšanje usluge na osnovu tehničkih podataka ili ciljne grupe i njihovih navika u čitanju na osnovu mesta preuzimanja (koje se ovde mogu odrediti zu pomoć IP-adrese) ili vremena pristupa. U statističko prikupljanje podataka ubrajaju se i konstatacije da li se newsletter-i otvaraju, kada se otvaraju i na koje linkove se klikće. Ove informacije iz tehničkih razloga mogu biti svrstane pojedinim primaocima newsletter-a. Ali mi ne nastojimo, ni mi ni izvršilac usluge slanja, da posmatramo pojedine primaoce. Analize služe više u svrhu da prepoznamo navike u čitanju u globalu, znači anonimno, i naše sadržaje da prilagodimo ili različite sadržaje da šaljemo u zavisnosti od interesovanja naših korisnika. Odvojen opoziv merenja uspeha nažalost nije moguć, u tom slučaju čitava prijava za newsletter mora da se otkaže.

Slanje newsletter-a i sa njim povezano merenje uspeha odvijaju se na osnovu saglasnosti primaoca shodno članu 6 paragraf 1 lit. a, Art. 7 DSGVO ili ako saglasnost nije potrebna, na osnovu naših opravdanih interesa u svrhu obavljanja direktnog marketinga shodno članu 6 paragraf 1 lt. f. DSGVO.
Protokolisanje postupka odjave se odvija na osnovu naših opravdanih interesa shodno članu 6 paragraf 1 lit. f DSGVO. Naš interes je usmeren na korišćenje sigurnog i korisniku pristupačnog newsletter sistema koji odgovara kako našim poslovnim interesima, a isto tako i ispunjava očekivanja korisnika.


KOLAČIĆI

Kako bismo posetu naše vebstranice učinili atraktivnom i kako bismo omogućili korišćenje određenih funkcija, na različitim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Kolačići služe tome da našu ponudu učinimo pristupačnom korisniku, efikasnijom i sigurnijom. Pri tom se radi o malim tekstualnim datotekama koje se čuvaju na Vašem krajnjem uređaju.

Neki kolačići koje koristimo se po završetku sesije pretraživačem tj. nakon zatvaranja Vašeg pretraživača ponovo brišu (takozvani sesijski kolačići). Drugi kolačići ostaju na Vašem krajnjem uređaju i omogućavaju nam da ponovo prepoznamo Vaš pretraživač prilikom sledeće posete i Vama u datom slučaju da omogućimo automatsku prijavu. (persistente Cookies). Kada Vi npr. prilikom logovanja na www.oesterreichinstitut.com aktivirate opciju „ostani prijavljen“ tako što otkačite navedenu opciju, koristi se kolačić preko kog mi Vas prilikom pokretanja stranice www.oesterreichinstitut.com u okviru jednog vremenskog perioda ponovo prepoznajemo.

Trajanje takozvanih persistenten Cookies možete da vidite preko svog pretraživača. Vi možete svoj pretraživač tako da podesite da Vas on informiše o korišćenju kolačića i da u pojedinačnom slučaju odlučujete o tome da li ćete ih prihvatiti ili ćete odlučiti da isključite prihvatanje kolačića u određene svrhe ili globalno. Svaki pretraživač se razlikuje po vrsti kako obrađuje podešavanja kolačića. Ovo je opisano u pomoćnom meniju svakog pretraživača koje Vama pojašnjava kako možete da promenite Vaša podešavanja kolačića.

Pri neprihvatanju kolačića funkcionalnost naše vebstranice može biti ograničena.

Kolačići koji služe sprovođenju elektronskog komunikativnog procesa ili koji su neophodni za osposobljavanje fukcija koje ste Vi zatražili (npr. funkcija korpe) memorišu se na osnovu naših opravdanih interesa da pružamo tehnički ispravne i optimizovane ponude shodno članu 6 paragraf 1 lit. f DSGVO. Ukoliko se traži odgovarajuća saglasnost (npr. saglasnost za memorisanje kolačića), obrada se odvija isključivo na osnovu člana 6 paragraf 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva. Vi možete da sprečite korišćenje podataka koji se tiču memorisanih kolačića i Vašeg korišćenja vebstranice (npr. uključujući Vašu IP adresu) tako što ćete u privatnim podešavanjima deaktivirati dotične kategorije i usluge.


ANALIZA VEBSTRANICE

Google(Universal) Analytics

U svrhu analize vebstranice ova vebstranica koristi Google (Universal) Analytics, ponuđivača usluge analize vebstranice  Google Ireland Limited (Google zgrada Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska; „Google“.
Obrada ličnih podataka korisnika uz pomoć Google Analytics nam omogućava analizu ponašanja prilikom pretraživanja naših korisnika. Mi smo na osnovu analize dobijenih podataka u stanju da ocenimo informacije, stepen korišćenja i funkcionalnost naše vebstranice. To nam pomaže da stalno poboljšavamo našu vebstranicu, njene sadržaje i da podižemo stepen njene pristupačnosti korisnicima.

Memorisanje kolačića za Google-Analytics i korišćenje alata za analizu se odvija nakon dobijene saglasnosti i obrada se odvija isključivo na osnovu člana 6 paragraf 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva.

Google (Universal) Analytics koristi metode koje omogućavaju analizu korišćenja vebstranice od Vaše strane, kao npr. kolačića. Automatski prikupljene informacije o Vašem korišćenju vebstranice se po pravilu prenose na server u SAD-u i tamo se čuvaju. Aktiviranjem IP-anonimizacije na našoj vebstranici Vaša IP-adrresa se krati pre slanja državama članicama Evropske Unije ili drugim državama koje su članice Evropskog privrednog prostora.  Samo u izuzetnim slučajevima čitava IP-adresa se prenosi na Google server u SAD-u i tamo krati.  U okviru Google Analytics od Vašeg pretraživača preneta anonimizirana IP-adresa se pricipijeno ne spaja sa drugim podacima sa Google-a.  Nakon ispunjenja svrhe i po završetku korišćenja Google Analytics podaci do kojih smo došli na ovaj način se brišu.

U vezi sa korišćenjem Google (Universal) Analytics na našoj vebstranici koristimo i uslugu Google Tag Manager.

Sa uslugom Google Tag Manager upravljamo takozvanim „Tags“, koje smo implementirali na našoj vebstranici. Tagovi su mali kodovni elementi koji se mogu koristiti da bi se izmerilo ponašanje posetilaca, dejstvo online reklame i kanala socijalnih medija, da bi se koristio remarketing i usmeravanje na pojedinačne ciljne grupe i da bi se testirala i optimizovala vebstranica.  Pri korišćenju tagova ne memorišu se podaci na Vašem krajnjem uređaju.

Mi koristimo ove tagove isključivo u okviru analize vebstranice sa Google (Universal) Analytics, tj. kako bismo još tačnije analizirali kako Vi koristite našu vebstranicu i kako bismo je optimizovali.  

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ova vebstranica koristi Google AdWords. AdWords je Online-program za reklamiranje koje nudi firme  Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
U okviru Google AdWords koristimo takozvani Conversion-Tracking. Kada Vi klinete na oglas koji je uključen od strane Google-a, koristi se kolačić za Conversion-Tracking. Ako korisnik posećuje određene stranice ove vebstranice, a kolačić još uvek nije istekao, Google i mi možemo da prepoznamo da je korisnik kliknuo na reklamu i da ga je reklama dovela do ove stranice.

Svaka mušterija AdWords-a dobija drugi kolačić. Kolačići ne mogu da se prate preko vebstranica mušterija AdWords-a. Informacije do kojih se došlo zu pomoć Conversion-kolačića služe tome da se dođe do Conversion statistika za mušterije AdWords-a koje su se odlučile za Conversion-Tracking. Mušterije saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihovu reklamu i koji su prosleđeni na njihovu stranicu zu pomoć strane koja sadrži Conversion-Tracking-Tag. Oni ne dobijaju informacije uz pomoć kojih bi korisnike mogli lično da identifikuju. Ako ne želite da učestvujete u Tracking-u, možete da se suprotstavite ovom korišćenju tako što ćete lako deaktivirati kolačić Google Conversion-Tracking-a preko svog internet pretraživača pod korisničkim podešavanjima.  Na taj način nećete ući u statistike Conversion-Tracking-a.
Memorisanje  „Conversion-kolačića“ i korišćenje ovih alata za praćenje se odvija na osnovu člana 6 paragraf 1 lit. a DSGVO, ukoliko za to postoji odgovarajuća saglasnost; saglasnost je u svakom trenutku opoziva.

Google Analytics Remarketing

Ova vebstranica koristi funkcije Google Analytics Remarketing u vezi sa funkcijama Google AdWords-a koje nadmašuju pojedinačni uređaj i Google DoubleClick. Ponuđivač je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ova funkcija omogućava da se povežu ciljne grupe do kojih se došlo uz pomoć Google Analytics Remarekting-a sa funkcijama Google AdWords i Google DoubleClick koje nadmašuju upotrebu pojedinačnog uređaja. Na ovaj način će personalizovane reklamne poruke, koje su u zavisnosti od Vašeg ranijeg korišćenja i pretraživanja na krajnjem uređaju (npr. mobilni telefon) skrojene prema Vama, biti prikazane i na nekom drugom Vašem krajnjem uređaju (npr. tablet ili kompjuter).

Ako ste za to dali saglasnost, Google u tu svrhu povezuje Vaš tok pretraživanja na vebstranici i aplikaciji sa Vašim korisničkim nalogom na Google-u. Na ovaj način na svakom krajnjem uređaju na koji se prijavljujete uz pomoć svog korisničkog naloga na Google-u, mogu biti prikazane iste personalizovane reklamne poruke. Kako bi podržao ovu funkciju Google Analytics sačinjava kodove korisnika koji se trenutno povezuju sa našim Google-Analytics podacima, kako bi se definisale i sastavile ciljne grupe za reklamiranje koje prevazilazi upotrebu pojedinačnih uređaja.

Spajanje prikupljenih podataka u Vašem korisničkom nalogu se odvija isključivo na osnovu saglasnosti koju dajete Google-u ili je pak možete opozvati (član 6 paragraf. 1 lit. a DSGVO). U procesima prikupljanja podataka koji se ne skupljaju u Vašem Google korisničkom nalogu ( ako npr. nemate Google korisnički nalog ili ako niste dali saglasnost za prikupljanje Vaših ličnih podataka), prikupljanje i obrada podataka se odvija na osnovu Vaše saglasnosti da memorišete kolačiće na našoj vebstranici (član 6 paragraf 1 lit. a DSGVO); saglasnost je u svakom trenutku opoziva.

Microsoft Clarity

Sarađujemo firmom sa Microsoft Clarity da bismo zabeležili kako koristite i komunicirate sa našom vebstranicom putem metrika ponašanja, toplotnih mapa i ponavljanja sesije, a sve u cilju poboljšanja i plasiranja naših proizvoda/usluga. Podaci o korišćenju vebsajta se prikupljaju pomoću kolačića prve i treće strane i drugih tehnologija za praćenje kako bi se utvrdila popularnost proizvoda/usluga i aktivnosti na mreži. Pored toga, koristimo ove informacije za optimizaciju sajta, u sigurnosne svrhe i u svrhe oglašavanja. Za više informacija o tome kako Microsoft prikuplja i koristi vaše podatke, pogledajte Microsoft izjavu o zaštiti podataka ličnosti. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement


DRUŠTVENE MREŽE

Upotreba Social Plugins i vddžeta na Facebook, X, Instagram i kontakti u slučaju korišćenja shariff rešenja

Na našoj vebstranici se koriste buttons za društvene mreže i vidžete društvenih mreža.

Kako bismo podigli stepen sigurnosti Vaših podataka prilikom posete našoj vebstranici, ova dugmad i vidžeti nisu neograničeno implementirani u našu stranicu, već samo za korišćenje HTML-linka. Ova implemetacija omogućava da se prilikom pokretanja jedne stranice našeg reklamnog nastupa, koji sadrži takvu dugmad, ne uspostavlja veza sa serverima ponuđivača dotične društvene mreže. 
Ako kliknete na jedno od dugmadi, otvara se novi prozor Vašeg pretraživača i pokreće se stranica dotičnog ponuđivača usluge na kojoj Vi (npr. nakon unosa podataka za logovanje) možete aktivirati dugmad za lajkovanje i deljenje.

Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i korišćenje podataka od strane ponuđivača na njegovim stranicama, kao i mogućnost kontakta i Vaša prava u vezi sa tim i mogućnosti podešavanja za zaštitu privatne sfere možete saznati iz smernica za zaštitu ličnih podataka ponuđivača

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
https://x.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu

Implementiranje i prikazivanje sadržaja društvenih mreža kao što su X, Instagram, Facebook i drugo

Na našoj vebstranici, posebno u okviru članaka Austrijskog instituta mogu se prikazivati sadržaji (postovi, komentari i/ili kanali) tvitera, instagrama i fejsbuka uz pomoć Social Plugins.

Mimo toga mogu se prikazivati i sadržaji iz ostalih društevnih mreža (npr. Spotify und Soundcloud) uz pomoć  Social Plugins. Preko Social Plugins može da se uspostavi direktna veza sa serverima dotične društvene mreže, nakon čega dolazi do prenošenja podataka ponuđivaču. Tu posebno mogu da dođu u obzir sledeći podaci:

 • posećena vebstranica
 • infomacije o pretraživaču
 • informacije o operativnom sistemu
 • IP-adresa

Korišćenje sadržaja se dovija nakon dobijene odgovarajuće saglasnosti u isključivo na osnovu člana 6 paragrafa 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva.    

YouTube i Vimeo Video Plugins

Na ovoj vebstranici se u svrhu aktraktivnog prikaza naših sadržaja preko YouTube i Vimeo implementiraju sadržaji trećih ponuđivača.

YouTube pokreće Google Ireland Limited, po irskom pravu upisano i pokrenuto društvo sa sedištem u Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. („Google“).

Vimeo pokreće Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD.

Kako bismo povećali sigurnost Vaših podataka pri poseti na našoj vebstranici, implementirani su u stranicu PlugIns tako da se mogu aktvirati samo kroz saglasnost. Ova implementacija obezbeđuje da se prilikom pokretanja jedne stranice našeg online nastupa, a koja sadrži takve PlugIns, još uvek ne uspostavi veza sa serverima dotične društvene mreže.  Tek kada aktivirate PlugIns, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima dotične društvene mreže.  

Sadržaj dotičnog Plugins tada se prenosi od pripadajućeg ponuđivača direktno Vašem pretraživaču i implementira u stranicu. Implementiranjem Plugins ponuđivači dobijaju informaciju da je Vaš pretraživač pokrenuo odgovarajuću stranicu našeg online nastupa, čak i kada nemate profil kod odgovarajućeg ponuđivača i trenutno niste ulogovani. Ova informacija (uklučujući Vašu IP adresu) prenosi se drektno od Vašeg pretraživača na server dotičnog ponuđivača (npr. u SAD-u) i tamo se čuva.

Kada intereagujete sa Plugins, npr. aktivirate button Like, odgovarajuća informacija se isto tako šalje na server ponuđivača i tamo se čuva.

Pri videima na YouTube, koji su implementirani na našoj stranici, aktivirano je prošireno podešavanje zaštite podataka. To znači da se nikakve informacije ne prikupljaju i ne čuvaju od strane posetilaca na YouTube-u, osim ako  oni ne puštaju video.

Pri videima Vimeo, koji su implementirani na našoj vebstranici, automatski je integrisan Trackingtool Google Analytics. Na rezlatate ovde sprovedene analize nemamo uticaj i isto tako ne možemo da ih vidimo. Pored toga preko implementiranja Vimeo videa pri aktiviranju ovih koriste se Web-Beacons kod posetilaca vebstranice. Korišćenje se odvija nakon date saglasnosti i isključivo na osnovu člana 6 paragraf 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i korišćenje podataka od strane ponuđivača, kao i dotična prava i mogućnosti podešavanja u svrhu zaštite Vaše privatne sfere, sadržani su u smernicama zaštite podataka ličnostu ponuđivača:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy    

Naša online pristutnost na društvenim mrežama

Naša prisutnost na društvenim mrežama i platformama služi boljoj, aktivnijoj komunikaciji sa našim mušterijama i potencijalnim mušterijama. Tamo pružamo informacije o našim proizvodima.

Pri poseti naših online nastupa na društvenim mrežama Vaši podaci mogu se automatski prikupljati i memorisatu za marketinške i reklamne svrhe. Od ovih podataka se uz koriščenje pseudonima prave takozvani korisnički profili. Ovi mogu da se koriste da bi se npr. reklame u okviru i van platformi uključivale koje verovatno odgovaraju Vašim interesovanjima. U ovu svrhu se po pravilu koriste kolačići na Vašem krajnjem uređaju. U ovim kolačićima su memorisani ponašanje posetilaca i interesovanja korisnika. Korišćenje se odvija nakon date saglasnosti i isključivo na osnovu člana 6 paragrafa 1 lit. a DSGVO; saglasnost je u svakom trenutku opoziva.

Ukoliko gore navedene Social-Media platforme imaju svoje glasvno sedište u SAD-u, važi sledeće: obrada podataka odvija se na osnovu standardnih ugovornih klauzula.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads        

Social Media Monitoring

Austrijski institut u svrhu poboljšanja kvaliteta i daljeg razvoja sadržaja, optimizacije marketinških aktivnosti kao i prepoznavanja potencijalnih rizika (npr. političke krize odn. komunikacijske krize koje utiču na Austrijski institut ili dejstva prirodnih nepogoda) sprovodi analizu usluga društvenih mreža van postova objavljenih od strane www.oesterreichinstitut.com odn. tumači podatke o performansu društvenih mreža. Za to se koristi alat Social-Media-Listening- i Analyticstool Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxemburg.

Analiziraju se i od Vaše strane izvedene akcije na društvenim mrežama, kao i od Vaše strane ostavljene informacije uključujući forume, blogove i online strane sa porukama. Obrađuju se samo javno dostupne informacije kojima pripadaju i pojedini citati ili lični podaci kao što je korisničko ime. Analiza služi zaštiti naših opravdanih interesa shodno članu 6 paragraf 1 lit. f  DSGVO da se optimizuje naša ponuda, kao i da blagovremeno dođemo do ukaza o mogućim političkim i prirodnim rizicima.

Lični podaci se obrađuju samo u gore navedene svrhe. Lični podaci pojednih osoba se ne obrađuju namerno, u toku procesa obrade koriste se anonimno i podaci se naravno ne koriste za izradu individualnih korisničkih profila. Naravno moguće je da pojedini citati budu preuzeti i budu interno korišćeni kako bi opisali određenu marketinšku aktivnost Austrijskog instituta.


PROSLEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM LICIMA 

Prosleđivanje podataka Austrijskim institutima

Nakon otvaranja korisničkog naloga na stranici Austrijskog instituta administratorima nadležnog Austrijskog instituta u inostranstvu se omogućava pristup podacima koji se nalaze u Vašem korisničkom nalogu. Obrada podataka koja se odvija u ovom okviru služi administrativnoj obradi korisničkih podataka npr. ispravka/gašenje/blokiranje ili dodeljivanje uloga i ovlašćenja u okviru sistema.  Pravna osnova je ispunjenje ugovora shodno članu 6 paragraf 1 lit. f DSGVO i zaštita naših opravdanih interesa da posedujemo validne i ispravne podatke u našem sistemu. Isto tako korisnički podaci mogu da se koriste (u anonimiziranoj formi) za poboljšanje naše reklamne ponude. Ovo služi shodno članu 6 paragraf 1 lit. f DSGVO zaštiti naših interesa da optimizujemo svoju ponudu.

Ukoliko se podaci o ličnosti prosleđuju Austrijskom institutu u trećim zemljama i odluka o primerenosti Evropske komisije shodno članu 45 paragraf 1 DSGVO ne postoji, prenos podataka se odvija na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka ličnosti koje je objavila Evropska komisija kao adekvatnu garanciju shodno članu 46 paragraf 2 lit. c DSGVO. Kopije standardnih klauzula o zaštiti podataka ličnosti Evropske Komisije možete naći na vebstranici Evropske Komisije https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_de

Za slučaj da Vi na osnovu definisanog razloga budete isključeni sa ispita koji sprovodi Austrijski institut i Austrijski institut na osnovu toga za Vas izrekne zabranu izlaska na ispite u okviru ispitnog portfolia Austrijskih instituta širom sveta, u svrhu sprovođenja ove mere (kontrola sprovođenja zabrane izlaska na ispit) Vaši podaci će biti prosleđeni širom sveta svim ispitim centrima Austrijske jezičke diplome (ÖSD) i tamo se obrađuju. Ovo se dešava na osnovu zajedničkog ugovora o sprovođenju ispita shodno članu 6 paragraf 1 lit. b DSGVO. Ukoliko se u vezi sa tim odvija obrada podataka ličnosti u nekoj od zemalja van Evropske Unije ili zemalja Evropskog privrednog prostora, ovo isto tako počiva na neophodnosti prosleđivanja podataka u svrhu izvršenja ugovora.

Prosleđivanje podataka ÖSD-u

U svrhu kontrole istinitosti i u svrhu izrade zamenskih sertifikata podaci koji se odnose na Vaše polaganje čuvaju se i koriste u centralnom arhivu (maksimalno 5 godina). Ovo se dešava na osnovu ispunjenja ugovora shodno članu 6 paragraf. 1 lit. b DSGVO.


SIGURNOST PODATAKA

Mi štitimo našu vebstranicu i ostale sisteme korišćenjem tehničkih i organizacionih mera od gubitka, uništavanja, pristupa, izmena ili širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih lica, kao npr. prilikom otvaranja korisničkog naloga na stranici Austrjskog instituta ili prilikom kasnijeg logovanja kroz SSL-dešifrovanje.


VAŠA PRAVA I MOGUĆNOST KONTAKTA

Kao korisnik imate sledeća prava:

 • Shodno članu 15 DSGVO pravo da u tamo naznačenom obimu tražite informacije o Vašim ličnim podacima koje mi obrađujemo
 • Shodno članu 16 DSGVO pravo da neodložno zatražite ispravku netačnih i dopunjavanje Vaših podataka koje smo mi memorisali;
 • Shodno članu 17 DSGVO pravo da zahtevate brisanje Vaših ličnih podatka koji su kod nas memorisani ukoliko nije neophodna dalja obrada
  • za ostvarivanje prava na slobodu mišljenja i informacija;
  • za ispunjenje pravne obaveze;
  • iz razloga javnog interesa ili
  • za isticanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva;  
 • shodno članu 18 DSGVO pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka ukoliko
  • Vi osporavate ispravnost podataka
  • Ukoliko je obrada pravno neosnovana, a Vi odbijate njihovo brisanje;
  • Nama podaci više nisu potrebni, a Vama su pak potrebni zarad isticanja, izvršenja i odbrane pravnih zahteva
  • Vi ste shodno članu  21 DSGVO uložili prigovor na obradu podataka;
 • Shodno članu  20 DSGVO pravo da Vaše lične podatke, koje ste nam dostavili, zatražite u struktuiranom i mašinski čitkom formatu ili pravo na  prosleđivanje podataka odgovornom licu;
 • Shodno članu  77 DSGVO pravo da se žalite kod nadzornog organa. Po pravilu ovde se možete obratiti nadležnom organu na adresi Vašeg prebivališta ili nadležnom organu na lokaciji našeg sedišta firme.

Pri pritanjima o prikupljanju, obradi i korišćenju Vaših ličnih podataka, pri informacijama, ispravljanju, ograničavanju obrade ili brisanju podataka kao i prilikom opozova već datih saglasnosti ili prilikom neslaganja sa određenom upotrebom ličnih podataka ili sa pravom na prenošenje podataka molimo Vas da se obratite na:

Österreich Institut GmbH
Garnisongasse 3/9
1090 Wien
Österreich
office@oei.org


PRAVO PRIGOVORA

Ukoliko mi, kako bismo zaštitili svoje opravdane interese obrađujemo lične podatke, kao što je gore navedeno, Vi možete uložiti prigovor na korišćenje ovih podataka sa dejstvom ovog prigovora u budućnosti. Ukoliko se vrši obrada podataka u svrhe direktnog marketinga, Vi svoje pravo kao što je gore navedeno u svakom trenutku možete iskoristiti. Ukoliko se vrši obrada podataka u druge svrhe, Vama pravo prigovora stoji na raspolaganju samo pri iznošenju razloga koji nastaju na osnovu neke Vaše posebne situacije.
Nakon što uložite prigovor Vaše lične podatke više nećemo koristiti u ove svrhe, osim ukoliko mi možemo da iznesemo verodostojne razloge za dalje korišćenje ličnih podataka koji nadmašuju Vaše interese, prava i slobode ili kada obrada podataka služi za izvršenje i odbranu pravnih zahteva.   
Ovo ne u slučaju važi kada obrada podataka služi u svrhu direktnog marketinga. U tom slučaju Vaše lične podatke u ovu svrhu nećemo dalje koristiti.

Pomoć/ Odsustvo barijera

Struktura stranice, pomoć u navigaciji i orijentaciji

Kako bismo sadržaje u smislu odsustva barijera učinili maksimalno pristupačnim, većina naših stranica ima jedinstvenu strukturu. Navigacija sadrži sledeća prelaze ka oblastima:

 • preskočiti do navigavije (taster tabulator)
 • preskočiti do sadržaja teksta (taster tabulator)
 • preskočiti do linka u bloku teksta (taster tabulator)
 • skrolovati (strelice)

Do svih linkova se može doći preko tastera tabulator i svi linkovi se mogu aktivirati tasterom enter. 

Do izbora jezika se može doći preko tastera tabulator. Možete da se prebacite na dotični drugi jezik.

Glavna navigacija sadrži padajući meni. Do glavnih stavki se može doći preko tastera tabulator, sa tasterom enter može se otvoriti podmeni, potom se tasterom tabulator može dalje navigirati u podmeniju. 

Do tekstova koji se dalje otvaraju (npr. oblast filijala) može se doći preko tastera tabulator i mogu se aktivirati putem tastera enter.

Do futera, kao i do kontakt formulara koji je tu sadržan, može se doći preko tastera tabulator i na taj način stupiti u kontakt sa nama i eventualno postaviti pitanja.

 Opcija traženja

Pretraga nudi pretraživanje svih tekstova prema sadržajima vebstranice i u dokumentima. Pretraga, koja je dostupna  preko opcije pretrage intenet pretraživača preko kombinacije tastera „Strg+F“, otvara se u malom dodatnom prozoru u kom se može odmah uneti pojam pretrage, sa tasterom enter se započinje pretraga.  Sa tasterom enter pronađeni pojmovi mogu da se pretražuju. Sa tasterom „Esc“ prozor za pretraživanje može da se zatvori.

Skalabilni layout

Vebstranice su responsivno oblikovane u korist mobilnih telefona i jake skalabilnosti. Sadržaji se prilagođavaju u skladu sa različitim širinama prozora. Pri skaliranju desktop pretraživača molimo Vas da aktualizujete vebstranicu shodno podešavanju želejnog sklairanja (Zoom).

Sadržaji – jezik, linkovi, dokumenti

Standardni jezik je podešen za svaku vebstranicu. U okviru jedne vebstranice mi se trudimo da sva mesta u tekstu, koja se odlikuju drugačijim jezikom, obeležimo na adekvatan način. 

Ponašanje linka

Svi linkovi se otvaraju u istom prozoru i nisu eksplicitno označeni.

WCAG standardi

Austrijski institut d.o.o. se trudi da svoju vebstranicu neprekidno poboljšava za sve korisnike i to tako što se prilagođava zahtevima Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivo A/AA (WCAG 2.1 A/AA). Mi se trudimo da naša vebstranica pruži isti doživljaj svima.

Kontakt i podrška u odsustvu barijera

Ukoliko imate problem pri korišćenju vebstranice, pišite na office@oei.org i obavezno navedite vebstranicu kako bismo istu učinili pristupačnom.