Ste naším novým zákazníkom a už ste sa učili nemecky? Alebo chcete zistiť optimálnu jazykovú úroveň pre výber kurzu? Zúčastnite sa nášho bezplatného zaraďovacieho testu.

k zaraďovaciemu testu

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Österreich Institut GmbH, Garnisongasse 3/9, 1090 Viedeň (ďalej len „Österreich Institut“ alebo „my“), ako prevádzkovateľ webovej stránky „www.oesterreichinstitut.com“ (ďalej len „webová stránka“), je správcom osobných údajov používateľov (ďalej len „Vy“) webovej stránky v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

Vyhlásenie o ochrane údajov a súhlase spoločnosti Österreich Institut GmbH

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Naše webové stránky môžete navštíviť a využívať niektoré naše internetové služby bez poskytnutia osobných údajov. Pri každom prístupe na webovú stránku webový server automaticky ukladá iba údaje o prístupe do takzvaných súborov denníka servera, ktoré automaticky oznamuje Váš prehliadač, ako napríklad názov požadovaného súboru, posledná navštívená webová stránka, dátum a čas prístupu, použitý prehliadač, množstvo prenesených údajov, IP adresa, žiadajúci poskytovateľ atď. V rámci spracovania v našom mene nám poskytovateľ – tretia strana – poskytuje služby na hosťovanie a zobrazovanie webovej stránky. Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V rámci spracovania objednávok používame sieť na doručovanie obsahu (Content Delivery Network, ďalej len „CDN“), v ktorej sa webová stránka doručuje prostredníctvom webových serverov poskytovateľa CDN, ktorý pracuje pre nás. Prístupové údaje sa zodpovedajúcim spôsobom zhromažďujú aj na webových serveroch poskytovateľa.

Všetky údaje o prístupe sa uchovávajú po dobu 7 dní. Tieto údaje sa analyzujú výlučne s cieľom zabezpečiť bezproblémovú prevádzku webovej stránky a analyzovať chyby. Využívanie poskytovateľa CDN, ako aj tu opísaný postup slúži na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré v kontexte vyvažovania záujmov prevažujú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR pri správnej prezentácii našej ponuky.


ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV NA ÚČELY SPRACOVANIA ZMLÚV

Osobné údaje zhromažďujeme, keď nám ich poskytnete pri kontaktovaní (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), pri registrácii používateľského konta alebo pri rezervácii, napríklad pri rezervácii kurzu alebo skúšky. Ktoré údaje sa zhromažďujú podrobne a ktoré informácie sú povinné a ktoré dobrovoľné, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov.

V týchto prípadoch zhromažďujeme a spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme mohli splniť príslušnú zmluvu, napríklad vykonať vstupný test do jazykových kurzov alebo jazykový kurz vrátane následnej skúšky, ako aj spracovať Vaše otázky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Ak ste v tejto súvislosti výslovne súhlasili so spracovaním osobitných kategórií údajov v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR , budeme zhromažďovať Vaše zdravotné údaje (napr. alergie) výlučne na účel, ktorý ste nám oznámili pri udelení súhlasu.

Po ukončení príslušnej zmluvy alebo vymazaní Vášho používateľského účtu budú Vaše údaje zablokované na ďalšie použitie a vymazané po uplynutí lehôt na uchovávanie údajov podľa daňového a obchodného práva. Ak sa na jednotlivé údaje nevzťahujú povinnosti uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva, budú tieto údaje vymazané bezprostredne po spracovaní príslušnej zmluvy. Všetko ostatné platí len vtedy, ak ste výslovne súhlasili s ďalším použitím Vašich údajov alebo ak si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorom Vás informujeme nižšie.

Prenos údajov na účely spracovania zmluvy

V rámci procesu rezervácie kurzov a skúšok sa Vaše osobné údaje spracúvajú v našom centrálnom systéme správy jazykových kurzov, ku ktorému majú prístup aj iné pobočky Österreich Institut. Deje sa to pre účely plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  a na ochranu našich oprávnených záujmov v oblasti platných informácií a správnej evidencie údajov pri rezerváciách kurzov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, dohodli sme sa s príslušnými pobočkami Österreich Institut na štandardných doložkách EÚ o ochrane údajov ako vhodnej záruke v zmysle čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR.

Za účelom plnenia zmluvy pri objednávaní učebných materiálov odovzdávame Vaše údaje spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutie objednaných služieb.

V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si vyberiete v procese objednávania, odovzdáme platobné údaje zhromaždené na tento účel úverovej inštitúcii poverenej platbou a prípadne nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb alebo vybranej platobnej službe na spracovanie platieb. V niektorých prípadoch zhromažďujú tieto údaje aj samotní vybraní poskytovatelia platobných služieb, ak si u nich vytvoríte účet. V takom prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou svojich prístupových údajov. V tomto ohľade platia zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pri rezervácii v našom online obchode sa zadané platobné údaje odosielajú priamo poskytovateľovi platobných služieb. K týmto údajom nemáme v žiadnom prípade prístup.

Pokiaľ poskytovateľ platobných služieb spracúva Vaše osobné údaje na účely spracovania platieb, napr. pri spracovaní platieb kreditnou kartou, ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7) GDPR  Vám poskytneme informácie, ktoré musí poskytovateľ platobných služieb poskytnúť v súlade s čl. 13, 14 GDPR .

V rámci plnenia našich zmlúv s Vami, napr. pri poskytovaní jazykových kurzov, niekedy odovzdávame Vaše údaje poskytovateľom služieb, ktorí ich spracúvajú v našom mene a v rámci existujúcej zmluvy o spracovaní objednávky medzi Österreich Institut a príslušným poskytovateľom služieb. Takýmto poskytovateľom služieb môže byť napríklad poskytovateľ softvéru, ktorý Österreich Institut používa na spracovanie zmlúv.


REGISTRÁCIA

Ak chcete zanechať komentáre alebo príspevky, vymieňať si informácie s inými používateľmi, zúčastňovať sa na online kurzoch, používať vzdelávacie platformy, nakupovať produkty v online obchode, požičiavať si digitálne médiá, rezervovať si kurzy alebo skúšky alebo využívať naše online služby pre referenčné knižnice (vyhľadávanie alebo rezervácia kníh, obnovovanie kníh atď.), musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si „účet Österreich Institut“. Na registráciu spracúvame Vaše prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), ktoré môžete použiť na prístup k personalizovaným ponukám Österreich Institut, Váš súhlas, Vašu krajinu a preferovaný jazyk.   

Vami vytvorené osobné údaje a obsah

V rámci vytvorenia účtu Österreich Institut sa ako povinné údaje poskytujú len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na realizáciu našich ponúk alebo existujúceho zmluvného vzťahu s Vami.

Vami poskytnuté údaje zhromažďujeme a spracúvame v rámci zmluvného spracovania tejto používateľskej zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na

 • kontrolu Vašej žiadosti o zriadení účtu Österreich Institut
 • poskytovanie bezplatných služieb, na ktorých sa zúčastňujete (blogy, fóra, komentáre, sebaprezentácia, komunity, chaty atď.)
 • plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré máme voči Vám (poskytovanie online kurzov, vzdelávacej platformy a digitálnych médií v rámci výpožičných služieb, dodávanie produktov z webového obchodu a realizácia kurzov a skúšok, zmluvy o výpožičke v knižnici).

Môžete dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie o sebe a zverejniť obsah (tzv. obsah vytvorený používateľom), napríklad svoju fotografiu, texty vo forme príspevkov na blogu alebo fóre, diskusné príspevky atď. Ktoré údaje sa podrobne zhromažďujú a ktoré informácie sú povinné a ktoré dobrovoľné, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov.

Personalizovaný marketing

Na marketingové účely používame aj údaje, ktoré ste poskytli vo svojom používateľskom účte, aby sme Vám osobne prispôsobili naše webové stránky a internetové ponuky, napr. osobnú domovskú stránku a profilovú oblasť, v ktorej Vám predstavíme vhodné ponuky. Slúži to na zabezpečenie našich nadradených oprávnených záujmov v oblasti optimálneho marketingu našich ponúk v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR . Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookies), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.    

Zverejnenie údajov

Niektoré údaje, ktoré zanecháte prostredníctvom svojho konta Österreich Institut, sú viditeľné pre iných používateľov. Patrí sem napríklad Vaše meno alebo používateľské meno, Vaše príspevky vrátane dátumu a času vytvorenia, Vaše členstvo v skupinách, Vaše zoznamy učebných materiálov, Vaše súbory, Váš online status, Vaše hodnotenia, dĺžka Vášho členstva, Vaše pohlavie. Zverejnenie údajov je potrebné v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR , aby sme Vám mohli poskytovať zmluvne dohodnuté funkcie našej platformy.

 

Administrátori

Lektori

ostatní používatelia

Krstné meno

Priezvisko

Pohlavie

Prihlasovacie meno

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Adresa

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Krajina narodenia

Štátna príslušnosť

Profilový obrázok

Aktivity vo Vašej skupine

Členstvo v skupinách

✓ = viditeľný

✕ = nie je viditeľný

Výmena údajov medzi naším systémom na správu jazykových kurzov a Vaším účtom Österreich Institut

Aby naša správa kurzov a skúšok mohla zobraziť informácie a výsledky obsiahnuté vo Vašom účte Österreich Institut, prebieha výmena údajov (tzv. párovanie) medzi naším softvérom na správu kurzov a skúšok a Vaším účtom Österreich Institut. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  to slúži na ochranu našich oprávnených záujmov pri prepojení záznamov údajov v rámci vyváženia záujmov s cieľom poskytnúť Vám štandardizovanú správu kmeňových údajov a prehľad o kurzoch a skúškach, ktoré ste si rezervovali na našej webovej stránke.

E-learning

Na program elektronického vzdelávania a online kurzy sa používajú nástroje od spoločnosti Zoom Video Communications, Inc (55 Almaden Blvd Suite 600, San Jose, CA 95113, USA) a Moodle.

Používanie aplikácie Zoom je nevyhnutnou podmienkou účasti na online kurze. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti nájdete tu: https://explore.zoom.us/de/privacy/

Pri používaní vzdelávacej platformy Moodle zhromažďujeme osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenáša na náš server a ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazenie vzdelávacej platformy Moodle a na zabezpečenie stability a bezpečnosti (právny základ je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR ):

 • Dátum a čas dopytu
 • IP adresa
 • Rozdiel časových pásiem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žiadosti (prístupová adresa konkrétnej stránky Moodle)
 • Stav prístupu / stavový kód HTTP
 • Rozsah prenášaných údajov (v bajtoch)
 • Adresa „Referer“, ak je k dispozícii
 • Typ prehliadača
 • Operačný systém a softvér jeho rozhrania
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

Ukladanie vyššie uvedených údajov do tzv. serverových protokolových súborov sa vykonáva na zabezpečenie funkčnosti vzdelávacej platformy Moodle a slúži aj na optimalizáciu vzdelávacej platformy Moodle a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Súbory denníka servera sa vymažú po 52 dňoch. Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania vzdelávacej platformy Moodle a ich ukladanie do protokolových súborov servera je absolútne nevyhnutné na prevádzku vzdelávacej platformy Moodle. Používateľ nemá možnosť vzniesť námietku.

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri prihlásení do vzdelávacej platformy Moodle vo Vašom počítači uloží aj súbor cookie relácie (právny základ na jeho použitie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR ). Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa vytvorí a uloží na Vašom pevnom disku, keď navštívite vzdelávaciu platformu Moodle. Keď sa pohybujete v rámci vzdelávacej platformy Moodle, prijatý súbor cookie sa prehliadačom webovej stránky odošle späť na server. To umožňuje serveru rozpoznať Vás a poskytnúť Vám Váš osobný obsah platformy Moodle. Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po odhlásení z platformy Moodle alebo po zatvorení prehliadača.

Súbory cookie nemožno použiť na spúšťanie programov alebo prenos vírusov do počítača. Používanie súborov cookie na vzdelávacej platforme Moodle môžete v zásade obmedziť alebo deaktivovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Funkcia pomoci Vášho prehliadača Vám poskytne pokyny, ako to urobiť. Upozorňujeme však, že ak deaktivujete súbory cookie, možno už nebudete môcť používať vzdelávaciu platformu Moodle.

Vzdelávacia platforma Moodle používa funkcie JavaScriptu. Používanie vzdelávacej platformy Moodle s deaktivovaným JavaScriptom nie je nemožné, ale nie je podporované a môže vyvolať neočakávané poruchy alebo chyby zobrazenia.

Na ochranu bezpečnosti Vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. TLS) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Zrušenie

Účet vytvorený v rámci rezervácie v internetovom obchode sa uchováva natrvalo, pokiaľ nepožiadate o jeho vymazanie. Vymazanie Vášho účtu Österreich Institut a údajov, ktoré ste v ňom zanechali, je možné kedykoľvek a môžete ho vykonať zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie.   


NÁSTROJE GOOGLE

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

V niektorých formulároch na tejto webovej lokalite používame službu Google reCAPTCHA na ochranu pred zneužitím našich webových formulárov a spamom. Táto služba kontrolou ručne zadávaných údajov zabraňuje automatizovanému softvéru (tzv. botom) vykonávať na webovej lokalite zneužívajúce činnosti. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR to slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na ochranu našej webovej lokality pred zneužitím a na bezproblémovú prezentáciu našej online prezentácie, ktoré prevažujú v kontexte rovnováhy záujmov.

Google reCAPTCHA je služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokiaľ sa informácie prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú, dohodli sme sa so spoločnosťou Google LLC na štandardných doložkách o ochrane údajov, ktoré na tento účel vydala Európska komisia, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany údajov pri prenose Vašich údajov do tretej krajiny. Kópiu tejto dohody môžete na požiadanie získať od nás. Na tento účel použite nižšie uvedené kontaktné údaje.

Google reCAPTCHA používa kód vložený do webovej stránky, takzvaný JavaScript, ako súčasť overovacích metód, ktoré umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky, napríklad súbory cookie. Automaticky zhromaždené informácie o Vašom používaní tejto webovej lokality vrátane Vašej IP adresy sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Okrem toho sa prostredníctvom služby Google reCAPTCHA analyzujú aj ďalšie súbory cookie uložené vo Vašom prehliadači službami spoločnosti Google.

Zo vstupných polí príslušného formulára sa nečítajú ani neukladajú žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Google nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy/.

Zhromažďovaniu údajov vytvorených pomocou JavaScriptu alebo súborov cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že v nastaveniach svojho prehliadača zabránite spusteniu JavaScriptu alebo nastaveniu súborov cookie. Upozorňujeme, že to môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky pre Vaše používanie.

Mapy Google

Na vizualizáciu geografických informácií používame na našej webovej stránke integráciu služby Google Maps. Ukladanie súborov cookie Mapy Google a používanie tohto analytického nástroja sa uskutočňuje po udelení príslušného súhlasu a spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR ; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. V súlade s podmienkami používania služby Google (k 31. marcu 2020) Vám službu Mapy Google poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku. Ak máte obvyklý pobyt v inej krajine, službu Mapy Google Vám namiesto toho poskytuje spoločnosť Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Google a možnostiach nastavenia nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy.


ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Poštová reklama

Vyhradzujeme si právo použiť Vaše meno, priezvisko a poštovú adresu na vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú v rámci vyváženosti záujmov, pri propagačnom prístupe k našim zákazníkom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Proti uchovávaniu a používaniu Vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na adresu office@oei.org.

E-mailový newsletter

Newsletter sa zasiela prostredníctvom externého poskytovateľa služieb „Mailchimp“. Ak sa prihlásite na odber niektorého z našich informačných bulletinov, použijeme údaje, ktoré sú na to potrebné alebo ktoré ste nám poskytli samostatne, na pravidelné zasielanie e-mailového bulletinu, na ktorý ste sa prihlásili. E-mailové newslettre sa zasielajú na základe Vášho samostatného výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Z bezpečnostných dôvodov používame tzv. postup dvojitého súhlasu: Newsletter Vám zašleme e-mailom len vtedy, ak ste predtým potvrdili svoju registráciu na zasielanie newslettera. Na tento účel Vám zašleme e-mail, v ktorom potvrdíte svoj odber prostredníctvom odkazu v ňom obsiahnutého. Tým sa zabezpečí, aby ste sa k odberu informačného bulletinu mohli prihlásiť len Vy ako vlastník poskytnutej e-mailovej adresy.

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú aj na zasielanie e-mailových noviniek prostredníctvom poskytovateľa služieb zasielania „Mailchimp“:
Odosielanie informačného bulletinu sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovateľa zásielkových služieb „Mailchimp“, platformy na rozosielanie newsletterov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Ustanovenia o ochrane údajov poskytovateľa zasielateľských služieb si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Poskytovateľ zasielateľských služieb sa používa na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a zmluvy o spracovaní objednávky podľa čl. 28 ods. 1) GDPR.
Poskytovateľ zásielkových služieb môže údaje príjemcov používať v pseudonymnej forme, t. j. bez priradenia k používateľovi, na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie newslettera alebo na štatistické účely. Poskytovateľ poštových služieb však nepoužíva údaje našich príjemcov newslettera na to, aby im sám písal alebo ich odovzdával tretím stranám.
Newsletter obsahuje takzvaný „web-beacon“, t. j. súbor veľkosti pixelu, ktorý sa načíta z nášho servera pri otvorení newslettera alebo, ak využívame poskytovateľa mailingových služieb, z jeho servera. V rámci tohto načítania sa spočiatku zhromažďujú technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a Vašom systéme, ako aj Vaša IP adresa a čas načítania.
Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe miest načítania (ktoré možno určiť pomocou IP adresy) alebo času prístupu. Štatistické prieskumy zahŕňajú aj určenie, či sa informačné bulletiny otvárajú, kedy sa otvárajú a na ktoré odkazy sa kliká. Z technických dôvodov možno tieto informácie priradiť k jednotlivým príjemcom informačných bulletinov. Nie je však našou snahou, ani snahou poskytovateľa poštových služieb, ak sa používa, sledovať jednotlivých používateľov. Vyhodnotenia nám slúžia oveľa viac na to, aby sme rozpoznali čitateľské návyky našich používateľov všeobecne, t. j. anonymne, a aby sme im prispôsobili náš obsah alebo aby sme im zasielali iný obsah podľa záujmov našich používateľov. Samostatné zrušenie merania výkonu bohužiaľ nie je možné, v takom prípade je potrebné zrušiť celé predplatné newslettera.
Newsletter a s ním spojené meranie výkonu sa zasielajú na základe súhlasu príjemcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 GDPR alebo, ak sa súhlas nevyžaduje, na základe našich oprávnených záujmov v oblasti priameho marketingu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Zaznamenávanie registračného procesu je založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme záujem používať používateľsky prívetivý a bezpečný systém zasielania noviniek, ktorý slúži našim obchodným záujmom aj očakávaniam používateľov a zároveň nám umožňuje poskytnúť dôkaz o súhlase.     


COOKIES

Na rôznych stránkach používame takzvané súbory cookie, aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií. Súbory cookie sa používajú na to, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom koncovom zariadení.

Niektoré zo súborov cookie, ktoré používame, sa na konci relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, opäť vymažú (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo Vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve a v prípade potreby Vám umožnia automatické prihlásenie (tzv. trvalé súbory cookie). Ak napríklad aktivujete možnosť „Zostať prihlásený“ zaškrtnutím políčka pri prihlasovaní na stránke www.oesterreichinstitut.com, nastaví sa súbor cookie, ktorý nám umožní rozpoznať Vás pri návšteve webovej stránky www.oesterreichinstitut.comv určitom časovom období.

Trvanie trvalých súborov cookie si môžete pozrieť prostredníctvom svojho prehliadača. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomoci každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie.

Ak súbory cookie neprijmete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. Funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe nášho oprávneného záujmu pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie našich služieb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zhromažďovaniu údajov uložených na základe súborov cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) môžete zabrániť deaktiváciou príslušných kategórií a služieb v nastaveniach ochrany osobných údajov.


WEBANALÝZA

Google (Universal) Analytics

Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko; „Google“.
Spracovanie osobných údajov používateľa pomocou služby Google Analytics nám umožňuje analyzovať správanie našich používateľov pri surfovaní. Analýzou získaných údajov sme schopní zostaviť informácie, úrovne používania a funkčnosti webovej stránky. To nám pomáha neustále zlepšovať vlastné webové stránky, ich obsah a užívateľskú prívetivosť.
Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a používanie tohto analytického nástroja sa uskutočňuje na základe príslušného súhlasu a spracovanie prebieha výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky, ako sú napríklad súbory cookie. Automaticky zozbierané informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej lokalite sa IP adresa pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Anonymizovaná IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti budú po skončení účelu a používania služby Google Analytics z našej strany vymazané.  

V súvislosti s používaním služby Google (Universal) Analytics používame na našej webovej stránke službu Google Tag Manager.

Pomocou služby Google Tag Manager spravujeme takzvané „značky“, ktoré sme integrovali na našu webovú stránku. Tagy sú malé prvky kódu, ktoré možno použiť na meranie návštevnosti a správania návštevníkov, zaznamenávanie vplyvu online reklamy a sociálnych kanálov, používanie remarketingu a cielenia a testovanie a optimalizáciu webových stránok. Pri používaní značiek sa na Vašom koncovom zariadení neukladajú žiadne údaje.

Tieto značky používame výlučne v súvislosti s analýzou webových stránok pomocou služby Google (Universal) Analytics, t. j. aby sme mohli ešte presnejšie analyzovať a optimalizovať Vaše používanie našich webových stránok.

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Táto webová stránka používa službu Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
V rámci služby Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzie. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.
Každý zákazník služby Google AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníkom sa oznámi celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať jednoduchou deaktiváciou súboru cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
Ukladanie „konverzných súborov cookie“ a používanie tohto nástroja na sledovanie sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR za predpokladu, že bol udelený príslušný súhlas; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Remarketing v službe Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics Remarketing v spojení s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick, ktoré sú určené pre rôzne zariadenia. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou služby Google Analytics Remarketing s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick pre rôzne zariadenia. Týmto spôsobom sa môžu na základe záujmov zobrazovať personalizované reklamné správy, ktoré boli pre Vás prispôsobené v závislosti od Vášho predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilný telefón), aj na inom Vašom koncovom zariadení (napr. tablet alebo počítač).
Ak ste na to dali súhlas, spoločnosť Google na tento účel prepojí históriu Vášho prehliadania webových stránok a aplikácií s Vaším účtom Google. Týmto spôsobom sa môžu rovnaké personalizované reklamné správy zobrazovať na každom zariadení, na ktorom sa prihlásite pomocou svojho účtu Google. Na podporu tejto funkcie služba Google Analytics zhromažďuje identifikátory používateľov overené spoločnosťou Google, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi služby Google Analytics s cieľom definovať a vytvárať cieľové skupiny pre reklamu na rôznych zariadeniach.
Zozbierané údaje sa sumarizujú vo Vašom účte Google výlučne na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete udeliť alebo odvolať v spoločnosti Google (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). V prípade procesov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené do Vášho účtu Google (napr. preto, že nemáte účet Google alebo ste vyjadrili nesúhlas so zlúčením), sa zhromažďovanie a spracovanie údajov uskutočňuje na základe Vášho súhlasu s ukladaním súborov cookie na našej webovej stránke (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Microsoft Clarity

Spolupracujeme so spoločnosťou Microsoft Clarity, aby sme zachytili, ako používate a komunikujete s našou webovou stránkou prostredníctvom behaviorálnych metrík, heatmapy a opakovaného prehrávania relácií s cieľom zlepšovať a predávať naše produkty/služby. Údaje o používaní webovej lokality sa zachytávajú pomocou súborov cookie prvej a tretej strany a iných sledovacích technológií na určenie popularity produktov/služieb a online aktivít. Okrem toho tieto informácie používame na optimalizáciu webu, účely podvodov/bezpečnosti a reklamu. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa Vaše údaje, nájdete vo Vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

SOCIÁLNE SIETE

Používanie sociálnych pluginov a widgetov z Facebooku, X-u, Instagramu a kontaktov pomocou riešenia Shariff

Na našich webových stránkach sa používajú sociálne tlačidlá a widgety zo sociálnych sietí.

V záujme zvýšenia ochrany Vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky nie sú tieto tlačidlá a widgety integrované do stránky bez obmedzenia, ale len pomocou odkazu HTML. Táto integrácia zabezpečuje, že pri prístupe na stránku našej webovej lokality obsahujúcu takéto tlačidlá sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi poskytovateľa príslušnej sociálnej siete.

Ak kliknete na jedno z tlačidiel, otvorí sa nové okno prehliadača a vyvolá stránku príslušného poskytovateľa služieb, kde môžete (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov) napr. stlačiť tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj možnosť kontaktu a Vaše práva a možnosti nastavenia v tejto súvislosti na ochranu Vášho súkromia nájdete v oznámeniach poskytovateľov o ochrane údajov:

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
https://x.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu

Vkladanie a zobrazovanie obsahu sociálnych médií, ako sú X, Instagram, Facebook a ďalšie

Obsah (príspevky, komentáre a/alebo kanály) z X-u, Instagramu a Facebooku sa môže zobrazovať na našej webovej stránke, najmä v kontexte článkov Österreich Institut, pomocou sociálnych pluginov.

Okrem toho sa obsah z iných sociálnych sietí (napr. Spotify a Soundcloud) môže zobrazovať pomocou sociálnych pluginov. Prostredníctvom sociálnych pluginov sa môže vytvoriť priame spojenie so servermi príslušnej siete, čo vedie k prenosu údajov poskytovateľovi. Môže ísť najmä o tieto údaje:

 • Navštívené webové stránky
 • Informácie o prehliadači
 • Informácie o operačnom systéme
 • IP adresa

Používanie obsahu sa uskutočňuje po udelení príslušného súhlasu a výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.   

Zásuvné moduly videí YouTube a Vimeo

Obsah tretích strán je na tejto webovej stránke integrovaný prostredníctvom služieb YouTube a Vimeo s cieľom urobiť náš obsah interaktívnym.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá bola založená a pôsobí podľa írskeho práva so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. („Google“).

Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

S cieľom zvýšiť ochranu Vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky sú zásuvné moduly integrované do stránky takým spôsobom, že ich možno aktivovať len s Vaším súhlasom. Táto integrácia zabezpečuje, že pri zobrazení stránky našej webovej lokality obsahujúcej takéto zásuvné moduly sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Až keď aktivujete zásuvné moduly, Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete.

Obsah príslušného doplnku sa potom prenesie priamo do Vášho prehliadača príslušným poskytovateľom a integruje sa do stránky. Integráciou zásuvných modulov poskytovatelia získavajú informácie o tom, že Váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil u príslušného poskytovateľa alebo nie ste práve prihlásení. Tieto informácie (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z Vášho prehliadača na server príslušného poskytovateľa (prípadne v USA) a tam sa ukladajú.

Ak komunikujete so zásuvnými modulmi, napríklad kliknutím na tlačidlo „To sa mi páči“, príslušné informácie sa tiež prenášajú priamo na server poskytovateľa a tam sa ukladajú.

Rozšírené nastavenie ochrany údajov je aktivované pre videá YouTube, ktoré sú integrované na našej webovej stránke. To znamená, že YouTube nezhromažďuje a neukladá žiadne informácie od návštevníkov webovej lokality, pokiaľ neprehrávajú video.

Nástroj na sledovanie Google Analytics je automaticky integrovaný do videí z Vimeo, ktoré sú vložené na našej webovej lokalite. Na výsledky analýzy zozbierané týmto nástrojom nemáme žiadny vplyv a nemôžeme ich zobraziť. Okrem toho sa návštevníkom webových stránok prostredníctvom vložených videí z Vimeo nastavujú webové signály, keď sú tieto aktivované. Používanie sa uskutočňuje po príslušnom súhlase a výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj Vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete v oznámeniach poskytovateľov o ochrane údajov:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Naša online prítomnosť v sociálnych médiách

Naša prítomnosť na sociálnych sieťach a platformách slúži na zlepšenie aktívnej komunikácie s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami. Poskytujeme tam informácie o našich produktoch.

Keď navštívite naše online prezentácie na sociálnych sieťach, Vaše údaje sa môžu automaticky zhromažďovať a ukladať na účely prieskumu trhu a reklamy. Tieto údaje sa používajú na vytváranie tzv. používateľských profilov pomocou pseudonymov. Tie sa môžu použiť napríklad na umiestnenie reklám v rámci platforiem aj mimo nich, ktoré pravdepodobne zodpovedajú Vašim záujmom. Na tento účel sa vo Vašom koncovom zariadení spravidla umiestňujú súbory cookie. V týchto súboroch cookie sa ukladá správanie návštevníkov a záujmy používateľov. Používanie sa uskutočňuje po príslušnom súhlase a výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ak majú vyššie uvedené platformy sociálnych médií sídlo v USA, platí nasledovné: Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe štandardných zmluvných doložiek.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Monitorovanie sociálnych médií

Österreich Institut vyhodnocuje príspevky uverejnené na službách sociálnych médií mimo stránky www.oesterreichinstitut.com a údaje o výkonnosti sociálnych médií na účely zlepšenia kvality a ďalšieho rozvoja ponúkaného obsahu, optimalizácie marketingových aktivít a identifikácie potenciálnych rizík (napr. politické krízy alebo komunikačné krízy, ktoré majú vplyv na Österreich Institut, alebo účinky prírodných udalostí). Na tento účel sa používa nástroj na počúvanie a analýzu sociálnych médií Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Zaznamenávajú a analyzujú sa akcie, ktoré vykonávate v službách sociálnych médií, a informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom príslušných profilov vrátane fór, blogov a online spravodajských stránok. Spracúvajú sa len verejne prístupné informácie, ktoré môžu zahŕňať aj individuálne citácie alebo osobné údaje, ako je Vaše používateľské meno. Vyhodnocovanie slúži na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré prevažujú v kontexte vyvažovania záujmov, pri optimalizácii našich ponúk, ako aj pri informovaní a včasnom upozorňovaní na možné politické alebo prírodné riziká.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä v súhrnnej forme a na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Osobné údaje jednotlivých dotknutých osôb sa nespracúvajú zámerne, počas postupu spracovania sa zväčša anonymizujú a údaje sa samozrejme nepoužívajú na vytváranie individuálnych profilov používateľov. Je však možné, že jednotlivé citácie sa zaznamenávajú a interne používajú na opis konkrétnej marketingovej činnosti Österreich Institut. 


SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Prenos údajov pobočkám Österreich Institut

Po zriadení Vášho účtu Österreich Institut budú mať k údajom uloženým na Vašom účte prístup správcovia príslušnej pobočky Österreich Institut v zahraničí. Spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňuje v tejto súvislosti, slúži na administratívne spracovanie údajov používateľov, napr. na opravu/blokovanie/vymazanie alebo pridelenie rolí a oprávnení v rámci systému. Právnym základom je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho to slúži na zabezpečenie našich oprávnených záujmov v oblasti platných informácií a opravy záznamov údajov v našom systéme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na druhej strane môžu byť údaje používateľov (v anonymizovanej podobe) použité na zlepšenie našej webovej stránky. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR to slúži na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizácii našej ponuky, ktoré prevažujú v kontexte rovnováhy záujmov.

Ak sa osobné údaje prenášajú pobočke Österreich Institut v tretej krajine a neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti podľa čl. 45 ods. 1 GDPR, prenos údajov sa uskutočňuje na základe štandardných doložiek o ochrane údajov vydaných Európskou komisiou ako primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Kópie štandardných doložiek EÚ o ochrane údajov nájdete na webovej stránke Európskej komisie na adrese https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_de

V prípade, že ste vylúčení zo skúšky ÖSD na Österreich Institut z niektorého z dôvodov uvedených v doložke a Österreich Institut Vám následne uloží blokáciu skúšok v rámci portfólia skúšok Österreich Institut na celom svete, Vaše údaje budú na účely výkonu tohto opatrenia (kontrola dodržiavania uloženej blokácie skúšok) odovzdané skúšobným centrám Rakúskeho jazykového diplomu (ÖSD) na celom svete a tam spracované na tento účel. Uskutočňuje sa to na základe spracovania spoločnej zmluvy o poskytnutí skúšky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ sa v tejto súvislosti spracúvajú osobné údaje v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, je to tiež na základe nevyhnutnosti prenosu na plnenie tejto zmluvy.

Prenos údajov do ÖSD

Na účely kontroly pravosti a vydávania náhradných osvedčení sa údaje o skúškach, ktoré ste absolvovali, uchovávajú a používajú v centrálnom archíve skúšok (maximálne 5 rokov). Uskutočňuje sa to na základe plnenia zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.


BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie našej webovej stránky a iných systémov pred stratou, zničením, prístupom, úpravou alebo šírením Vašich údajov neoprávnenými osobami, ako je napríklad šifrovanie SSL pri vytváraní účtu Österreich Institut alebo pri neskoršom prihlásení.


VAŠE PRÁVA A SPÔSOB, AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • v súlade s čl. 15 GDPR právo požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu uvedenom v tomto článku;
 • v súlade s článkom 16 GDPR právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré ukladáme;
 • v súlade s čl. 17 GDPR právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, pokiaľ nie je potrebné ich ďalšie spracovanie za účelom:
  •  uplatnenia práva na slobodu prejavu a informácií;
  •  splnenia zákonnej povinnosti;
  •  z dôvodov verejného záujmu alebo
  •  na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov 
 • v súlade s čl. 18 GDPR právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak
  • spochybňujete presnosť údajov;
  • spracovanie je nezákonné, ale Vy namietate proti jeho vymazaniu;
  • údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
  • ste vzniesli námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR;
 • v súlade s čl. 20 GDPR právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi;
 • v súlade s článkom 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste svojho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo na sídlo našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania Vašich osobných údajov, informácií, opravy, obmedzenia spracovania alebo vymazania údajov, ako aj odvolania udeleného súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov a práva na prenosnosť údajov, obráťte sa na:

Österreich Institut GmbH
Garnisongasse 3/9
1090 Viedeň
Rakúsko
office@oei.org


Právo na námietku

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, aby sme zabezpečili naše oprávnené záujmy, ktoré sú v kontexte vyvažovania záujmov nadradené, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek uplatniť, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracovanie vykonáva na iné účely, máte právo namietať len vtedy, ak existujú dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení práva na námietku nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

To neplatí, ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu. V takom prípade už nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Pomoc / Bezbariérovosť

Štruktúra stránky, navigačné a orientačné pomôcky

Aby bol obsah čo najprístupnejší, väčšina stránok má jednotnú štruktúru. Navigácia obsahuje nasledujúce označenia prechodu k oblastiam stránky:

 • Preskočiť na navigáciu (kláves Tab)
 • Prechod na textový obsah (kláves Tab)
 • Prechod na odkaz v textovom odstavci (kláves Tab)
 • Skrolovanie (klávesy so šípkami)

Na všetky odkazy sa dostanete pomocou klávesu Tab a aktivujete ich klávesom Enter.

Výber jazyka je dostupný cez kláves Tab. Môžete prepnúť na príslušný iný jazyk.

Hlavná navigácia obsahuje rozbaľovacie menu. K hlavným položkám sa dostanete cez kláves Tab, podponuku otvoríte klávesom Enter, potom sa môžete pohybovať ďalej pomocou klávesu Tab alebo v podponuke.

K rozkladacím textom (napr. oblasť Pobočky) sa dostanete cez kláves Tab a rozkladáte ich klávesom Enter.

Na pätičku, ako aj na kontaktný formulár, ktorý sa v nej nachádza, sa možno dostať aj pomocou klávesu Tab, aby ste sa v prípade otázok mohli obrátiť na kontaktnú osobu.

Možnosti vyhľadávania

Vyhľadávanie ponúka fulltextové vyhľadávanie obsahu webových stránok a dokumentov. Vyhľadávanie, ktoré je prístupné prostredníctvom funkcie vyhľadávania v prehliadači stlačením kombinácie klávesov „Ctrl+F“, sa otvorí v malom doplnkovom okne, do ktorého možno ihneď zadať hľadaný výraz; stlačením klávesu Enter sa vyhľadávanie spustí. Kláves Enter možno použiť na prehľadávanie nájdených výrazov. Vyhľadávacie okno je možné zatvoriť klávesom „Esc“.

Škálovateľné usporiadanie

Webové stránky sú navrhnuté responzívne v prospech mobilných zariadení a silného škálovania. Obsah sa podľa toho prispôsobuje rôznym šírkam okien. Pri škálovaní v prehliadačoch pre stolné počítače obnovte webové stránky po nastavení požadovaného škálovania (zväčšenia).

Obsah – jazyk, odkazy, dokumenty

Označovanie jazyka a jazyk

Pre každú webovú stránku je predvolený jazyk. V rámci webovej stránky sa snažíme všetky textové pasáže v iných jazykoch primerane označiť.

Otváranie odkazov

Všetky odkazy sa otvárajú v tom istom okne a nie sú výslovne označené.

Štandardy WCAG

Österreich Institut GmbH sa snaží, aby jeho webové stránky boli použiteľné pre všetkých ľudí, a to neustálym zlepšovaním požiadaviek Usmernení o dostupnosti webového obsahu 2.1 úrovne A/AA (WCAG 2.1 A/AA). Usilujeme sa o to, aby naša webová stránka bola pre všetkých rovnocenným zážitkom.

Kontakt a podpora v oblasti bezbariérovosti

Ak máte problémy s používaním webovej stránky, napíšte na adresu office@oei.org a nezabudnite uviesť webovú stránku, aby sme vám ju mohli sprístupniť.